www.sia.gov.sk

www.esf.gov.sk

HYDREX, s.r.o., Hriňová realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom „Zvyšovanie zručností zamestnancov spoločnosti HYDREX, s.r.o.“.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Cieľom projektu je zvyšovanie zručností a adaptability zamestnancov spoločnosti HYDREX, s.r.o. prostredníctvom investície do ich vzdelávania. Po ukončení realizácie projektu budú zamestnanci spoločnosti disponovať zručnosťami a schopnosťami, ktoré zvýšia kvalitu ich výkonov a efektivitu vynaložených aktivít.

Hlavné aktivity projektu prispejú k rozvoju odborných zručností, jazykových a ekonomických kompetencií a k zlepšeniu obchodných a kľúčových manažérskych zručností zamestnancov. Realizáciou aktivít projektu dochádza aj k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť, ďalej horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj a horizontálnej priority Rovnosť príležitostí.

V rámci projektu bude vyškolených 65 zamestnancov spoločnosti.

Doba realizácie projektu je od júna 2010 do decembra 2011.

Miestom realizácie projektu je sídlo spoločnosti v Hriňovej, okres Detva, Banskobystrický kraj.

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je 1.008.869,40 EUR.

Riadiacim orgánom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
www.esf.gov.sk

Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom je Sociálna implementačná agentúra.

Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6, 816 43 Bratislava
www.sia.gov.sk